Tìm kiếm ứng viên Tổng Giám Đốc điều hành

Địa điểm:   |   Số lượng: 1   |   Ngày hết hạn: 20/06/2024

  BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mã số: VK - 164
Thời hạn lưu giữ: Đến khi cập nhật
Ngày BH: 20.06.2020
Lần BH: 04
Chức danh: TỔNG GIÁM ĐỐC Bộ phận: BAN TGĐ Chi nhánh  
Báo cáo trực tiếp đến: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
I. Nhiệm vụ chính:
 
Xây dựng các chiến lược và kế hoạch kinh doanh thích hợp, đảm bảo tính nhất quán với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn
Giám sát tất cả các hoạt động vận hành và kinh doanh, đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh, phù hợp với chiến lược và sứ mệnh chung
Đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý để thúc đẩy doanh thu và tăng lợi nhuận
Điều hành và quản lý đội nhóm đạt hiệu quả tốt nhất trong chiến lược kinh doanh.
Khích lệ và đốc thúc hiệu quả làm việc,Cải thiện năng lực của từng thành viên để đem lại hiệu quả làm việc tốt nhất.
Đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất.
Đảm bảo các quy định trong công ty đi đúng với giá trị cốt lõi và văn hóa, duy trì kỷ luật để tiến tới mục tiêu kinh doanh.
Đọc và phân tích báo cáo tài chính để đưa ra các chiến lược / điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với công việc kinh doanh.
Hiểu sâu và liên tục cập nhật các thông tin về ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh.
Xây dựng các mối quan hệ tin cậy với các đối tác chính và các bên liên quan; là đầu mối liên lạc với các cổ đông quan trọng
Phân tích các sự cố và cung cấp các giải pháp để đảm bảo công ty tồn tại và phát triển
Đảm bảo hiểu biết chuyên sâu về thị trường và lĩnh vực của công ty
II. Quyền hạn:
- Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty
- Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty;
- Quyết định các công việc hằng ngày của công ty;
- Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chấp thuận;
- Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người quản lý công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
- Ký kết hợp đồng, giao dịch nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
- Lập và trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh; báo cáo tài chính;
- Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;
- Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty;
III. Trách nhiệm:
- Chịu trách nhiệm về việc quản lý và điều hành Công ty
                       
IV. Yêu cầu:
1. Học vấn: Sau đại học:     * Đại học:     * CĐ/trung cấp: 12/12:     * Khác:     *
2. Trình độ chuyên môn  
3. Kỹ năng và năng lực: - Tốt nghiệp trình độ Đại học hoặc Cao học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hay các ngành liên quan.
- Có kiến thức chuyên sâu về tài chính và chiến lược.
- Có kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp và các phương pháp quản lý chung
- Có kinh nghiệm trong việc phát triển các chiến lược kinh doanh và triển khai tầm nhìn
- Có kiến thức rộng về Marketing, PR, Nhân sự, Hành chính, … và các chức năng khác của doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể vận hành trơn tru.
- Có khả năng hoạch định và phân tích chiến lược.
- Thành thạo tin học văn phòng. Sử dụng ngoại ngữ ở mức độ khá - tốt đủ thông hiểu đối tác và đàm phán. Thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế.
- Có khả năng tổ chức và lãnh đạo tốt.
- Khả năng ứng biến và xử lý vấn đề tốt.
4. Kinh nghiệm: - Tối thiểu có 05 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành công ty
5. Khác: Là người quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao

🌟 CV gửi về mail:
long.phamphi@vkcholdings.vn hoặc chi.quachlinh@VKCholdings.vn

Tuyển dụng khác

Vị trí
Số lượng
Địa điểm
Ngày hết hạn