1. Báo cáo tài chính quý I năm 2024
  2. 19/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính năm 2023
  2. 29/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2023
  2. 19/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý III năm 2023
  2. 20/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 VKC holdings
  2. 14/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý II năm 2023
  2. 20/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính QI năm 2023
  2. 20/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN
  2. 06/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2022
  2. 19/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2022
  2. 19/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022
  2. 15/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính QII năm 2022 và giải trình
  2. 20/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022
  2. 21/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021
  2. 03/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021
  2. 11/02/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
  2. 11/02/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Soát xét 6 tháng đầu năm 2021
  2. 11/02/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021
  2. 11/02/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
  2. 11/02/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
  2. 11/02/2020
  3. DOWNLOAD