Quan Hệ Cổ Đông

  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 10/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN
  2. 06/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. THÔNG TIN QUẢN TRỊ CTY VKC
  2. 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình kết quả kinh doanh quý IV năm 2022
  2. 19/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2022
  2. 19/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo dừng góp vốn thành lập công ty con
  2. 28/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi nhân sự
  2. 05/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi nhân sự - 376
  2. 15/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công văn giải trình BCTC quý 3/2022
  2. 19/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2022
  2. 19/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công văn giải trình về thanh toán công nợ
  2. 11/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 04/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm của kế toán trưởng
  2. 07/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 06/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình chênh lệch LNST sau Kiểm Toán
  2. 19/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình ý kiến Kiểm Toán
  2. 19/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022
  2. 15/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi giấy phép kinh doanh
  2. 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo quản trị bán niên năm 2022
  2. 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 26/07/2022
  3. DOWNLOAD