Quan Hệ Cổ Đông

  1. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc thường trực
  2. 11/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm CT HĐQT & Trưởng BKS
  2. 25/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ Công Ty VKC Holdings 2023
  2. 25/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự CT HĐQT & BKS
  2. 19/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023
  2. 19/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023 (cập nhật lần 3 )
  2. 15/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 VKC holdings
  2. 14/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo quản trị năm 2023
  2. 30/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo vv tổ chức ĐHCĐ thướng niên 2023 lần 3
  2. 29/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo vv tổ chức ĐHCĐ 2023 lần 2 không thành công
  2. 28/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý II năm 2023
  2. 20/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. VKC Holdings ký hợp đồng với công ty Kiểm Toán
  2. 18/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023 ( lần 2)
  2. 12/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu ĐHCD thường niên 2022 ( lần 2)
  2. 12/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 30/06/2023
  2. 01/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Kết quả tổ chức ĐHCĐ thường niên lần 1 năm 2023
  2. 01/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023 ( cập nhật)
  2. 11/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 31/05/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 31/05/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
  2. 26/05/2023
  3. DOWNLOAD