Quan Hệ Cổ Đông

  1. Thay đổi nhân sự - 376
  2. 15/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công văn giải trình BCTC quý 3/2022
  2. 19/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2022
  2. 19/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công văn giải trình về thanh toán công nợ
  2. 11/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 04/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm của kế toán trưởng
  2. 07/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 06/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình chênh lệch LNST sau Kiểm Toán
  2. 19/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình ý kiến Kiểm Toán
  2. 19/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022
  2. 15/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi giấy phép kinh doanh
  2. 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo quản trị bán niên năm 2022
  2. 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 26/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 22/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản họp ĐHCD 2022 ( lần 2)
  2. 21/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính QII năm 2022 và giải trình
  2. 20/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 19/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu ĐHCD thường niên 2022 ( lần 2)
  2. 11/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm của PTGĐ
  2. 01/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo nội dung cuộc họp ĐHCĐ 2022
  2. 29/06/2022
  3. DOWNLOAD