Quan Hệ Cổ Đông

  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 31/05/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 31/05/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
  2. 26/05/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định cưỡng chế cục thuế tỉnh Bình Dương
  2. 23/05/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Cổ phiếu VKC trên hệ thống giao dịch UPCOM
  2. 11/05/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCOM mã VKC
  2. 09/05/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Cổ phiếu VKC giao dịch trên sàn UPCOM từ ngày 09-05
  2. 04/05/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ 2023
  2. 25/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính QI năm 2023
  2. 20/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo - ngân hàng VP BANK
  2. 18/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn xin rút đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
  2. 17/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 27/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2022
  2. 26/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 24/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 10/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN
  2. 06/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. THÔNG TIN QUẢN TRỊ CTY VKC
  2. 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình kết quả kinh doanh quý IV năm 2022
  2. 19/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2022
  2. 19/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo dừng góp vốn thành lập công ty con
  2. 28/12/2022
  3. DOWNLOAD