Quan Hệ Cổ Đông

  1. Thay đổi giấy phép kinh doanh
  2. 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo quản trị bán niên năm 2022
  2. 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 26/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 22/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản họp ĐHCD 2022 ( lần 2)
  2. 21/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính QII năm 2022 và giải trình
  2. 20/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 19/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu ĐHCD thường niên 2022 ( lần 2)
  2. 11/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm của PTGĐ
  2. 01/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo nội dung cuộc họp ĐHCĐ 2022
  2. 29/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm của HĐQT và BKS
  2. 24/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đấu giá tài sản của Cty VKC HOLDINGS
  2. 21/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT
  2. 16/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Cổ đông lớn của VKC - Ông Võ Xuân Phong
  2. 09/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022
  2. 06/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 30/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm của ông TRỊNH VĂN BẢO
  2. 24/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
  2. 10/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức ĐH CĐ TN 2022
  2. 04/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022
  2. 04/05/2022
  3. DOWNLOAD