1. Ngày chốt quyền danh sách ĐHCĐ 2024
  2. 16/05/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 30/06/2023
  2. 01/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT
  2. 16/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022
  2. 04/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. VKC nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng MB với hạn mức 400 tỷ
  2. 26/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về tổ chức Đại Hội Cổ Đông
  2. 04/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc mua lại CTCP Lốp xe Vĩnh Khánh
  2. 14/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc phát hành trái phiếu và phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
  2. 12/02/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó CTHĐQT
  2. 12/02/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT số 74 ngày 22.04.2020
  2. 12/02/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thông qua phương án tái cấu trúc Công ty theo mô hình Tập đoàn
  2. 31/12/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT số 12 ngày 11.01.2019
  2. 12/02/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT số 07 ngày 10.01.2019
  2. 12/02/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc giao dịch mua1.000.000 cổ phiếu Quỹ của Công ty
  2. 12/02/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 288 ngày 13.12.2018
  2. 12/02/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT số 224 ngày 28.08.2018
  2. 12/02/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 02/06/2016
  2. 02/06/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016
  2. 12/02/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả phát hành CP ra công chúng
  2. 12/02/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua p/a xử lý CP lẻ và CP chưa phân phối hết
  2. 12/02/2016
  3. DOWNLOAD